Berlin Expo Center  /  25.4.2018  -  29.4.2018

Internationale Luftfahrtausstellung

Berlin Air Show

www.ila-berlin.de/de

Halle 2 / Stand 229 Fraunhofer-Gemeinschaftsstand (Raumfahrt)
Halle 4 / Stand 202 Fraunhofer-Gemeinschaftsstand (Luftfahrt)